Disclaimer

Deze website is eigendom van Prevent Training. Met het bezoeken van deze website accepteer je deze disclaimer.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op deze website en haar inhoud komen toe aan Prevent Training of haar toeleveranciers. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Prevent Training delen van de website of haar inhoud over te nemen of verder te verspreiden.

Juistheid, volledigheid en actualiteit
Deze website en haar inhoud zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Hoewel Prevent Training deze steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Verantwoordelijkheid
Prevent Training is niet verantwoordelijk voor de inhoud of juistheid van op deze website door gebruikers geplaatste teksten, beelden of links. Uitingen van gebruikers op deze website zijn hun persoonlijke mening(en) en stemmen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van Prevent Training. Evenmin is Prevent Training verantwoordelijk voor websites van derden, waarnaar vanuit deze website wordt gelinkt, of die een verwijzing bevatten naar deze website.
Fouten, onjuistheden of onvolkomenheden kun je melden aan de webbeheerder (rene@preventtraining.nl).

Aansprakelijkheid
Het gebruik van deze website en het vertrouwen op haar inhoud is geheel voor eigen risico. Noch Prevent Training, noch enige andere partij die betrokken is bij de creatie, productie of presentatie van deze site namens Prevent Training, is aansprakelijk voor enige (in)directe schade, van welke aard dan ook, als gevolg van of in verband met het gebruik van (de informatie van) deze website, dit alles binnen de wettelijke grenzen.