Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Prevent Training zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Prevent Training en een opdrachtgever worden afgesloten.

1. ALGEMEEN

1 .1.   Prevent Training heeft als doel de opdrachtgever te helpen bij het halen van een doelstelling en/of resultaat. Dit doet Prevent Training door middel van training,coaching of andere werkzaamheden. Gezien de aard van de werkzaamheden kan het bereiken van het resultaat niet gegarandeerd worden.
1 . 2 .   Prevent Training verplicht zich tot het uitvoeren van de werkzaamheden naar beste kunnen, inzicht en vermogen.

2. OPDRACHTEN
2 . 1 .   De opdrachtgever stelt de benodigde informatie, tijd en medewerking beschikbaar die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Voorstellen en offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.
2 . 2 .   Prevent Training brengt een offerte uit met daarin onder meer een overzicht van de door de opdrachtgever te betalen kosten. De geldigheid van deze offerte bedraagt twee maanden. Indien de opdrachtgever de offerte accepteert kan hij dit bevestigen door de offerte rechtmatig te ondertekenen en aan Prevent Training terug te geven/sturen.
2 . 3 .   Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Prevent Training in overleg treden met de opdrachtgever over de haalbaarheid van deze wijziging.
2 .4 .   Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op advies van Prevent Training, zal Prevent Training in overleg met-­‐ en na goedkeuring door de opdrachtgever deze aanpassingen uitvoeren.
2 . 5 .   Indien een in 2.3. of 2.4. bedoelde aanpassing leidt tot meerwerk, zal Prevent Training dit zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever melden en zullen de hierbij horende kosten tegen meerkosten worden berekend aan de opdrachtgever. 

3. ANNULERING
3 . 1 .   Zowel de opdrachtgever als Prevent Training kunnen de overeenkomst beëindigen. Het moment van de beëindiging wordt in overleg vastgesteld en schriftelijk bevestigd.
3 . 2 .   Worden de werkzaamheden door de opdrachtgever beëindigd dan: a) blijven de reeds gezonden declaraties verschuldigd; b) blijft, als dit gebeurt binnen 6 weken (30 werkdagen) vóór aanvang van de werkzaamheden, de helft (1/2) van de opdrachtsom door de opdrachtgever verschuldigd; c) blijft, als dit gebeurt binnen 2 weken (10 werkdagen) vóór aanvang van de werkzaamheden, de hele opdrachtsom door de opdrachtgever verschuldigd; d) blijft, als dit gebeurt na aanvang van de werkzaamheden de volledige opdrachtsom door de opdrachtgever verschuldigd; e) zijn alle externe kosten die door Prevent Training zijn gemaakt (bijvoorbeeld gereserveerde accommodaties) door de opdrachtgever verschuldigd.
3 . 3 .   Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.
3 .4 .   Prevent Training behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht trainingen te annuleren, te wijzigen, te verplaatsen (in tijd en locatie) dan wel op te schorten tot de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet langer voordoet.
3 . 5 .   Van overmacht is in ieder geval sprake indien deze te wijten is aan het onverhoopt niet beschikbaar zijn van één of meer docenten of van de gereserveerde locatie.
3 . 6 .   Bij annulering op grond van dit artikel is Prevent Training nimmer gehouden tot vergoeding van eventueel voor opdrachtgever hieruit voortvloeiende schade.

4. BETALING EN TARIEVEN
4.1.   De afspraken m.b.t. de tarieven van de werkzaamheden waarvoor opdracht is verleend zijn vast, behoudens het gestelde in 2.3. en 2.4. 4.2.   Reis-­‐ en verblijfskosten worden separaat aan opdrachtgever in rekening gebracht. De wijze van berekening van reiskosten staan vermeld in de offerte en de verblijfkosten worden berekend op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten.
4.3.   Op de totale kosten wordt het geldende Btw-­‐tarief in rekening gebracht.
4.4.   Declaraties worden door opdrachtgever goedgekeurd door betaling of als niet binnen 30 dagen schriftelijk wordt gereageerd. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen. Indien de opdrachtgever in gebreke van betaling blijft dan is een rente van 1% per 4 weken verschuldigd zonder dat nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Indien opdrachtgever na sommatie nalatig blijft in het nakomen van zijn betalingsverplichtingen is hij bovendien gehouden aan Prevent Training alle schade te vergoeden die het gevolg is daarvan. Indien betaling niet tijdig plaats vindt kan Prevent Training de vordering incasseren en de uitvoering van de opdracht opschorten.
4.5.   De kosten, zowel in als buiten rechte veroorzaakt aan Prevent Training door bedoelde nalatigheid om tijdig te betalen, zijn voor rekening van opdrachtgever.

5. AANSPRAKELIJKHEID
5.1.   Met betrekking tot de uitgebrachte adviezen kan Prevent Training nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de uitvoering en de gevolgen daarvan.
5.2.   Prevent Training is nimmer aansprakelijk voor schade aan eigendommen van opdrachtgever, deelnemer(s) en derden noch voor stagnatie-­‐ of gevolgschade.

6. VERTROUWELIJKHEID

6.1.   Prevent Training is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Prevent Training zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

7. TOEPASSELIJK RECHT
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing

8. GESCHILLENREGELING
Prevent Training is lid van de SRDG beroepsvereniging en houdt zich aan de professionele regels van de SRDG. De SRDG kent een beroepscode. De opdrachtgever of cursist heeft het recht een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de SRDG over het niet naleven van deze code. Voor coaching opdrachten werkt Prevent Training volgens de Gedragscode en het Klachtreglement van de StiR en is aangesloten bij deze beroepsorganisatie.